Διδακτεα υλη Φυσικής Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2012-13

...απο την σχετική εγκύκλιο  115360/28.09.12/Γ2
Φυσική  Γενικής  Παιδείας
(Β΄ Ημερησίου και Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου)


Διδακτέα Ύλη – Διαχείριση διδακτέας ύλης

Κεφάλαιο 1:  ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
Προτείνεται να διατεθούν 7 – 9  διδακτικές ώρες
1.1  Οριζόντια βολή.
Να διδαχθεί.
1.2  Ομαλή κυκλική κίνηση.
Να διδαχθεί.
1.3  Κεντρομόλος επιτάχυνση.
Να διδαχθεί.
1.4  Μερικές περιπτώσεις κεντρομόλου δύναμης.
Να μη διδαχθεί.
Να μη διδαχθούν τα παραδείγματα 1 και 2, στις σελίδες 21 και 22 αντίστοιχα, όπως και η δραστηριότητα στη σελίδα 23.
Τα ένθετα: “Από τον Αριστοτέλη στο Νεύτωνα” και “ Ντετερμινισμός ή χάος”, επιλέγονται και διδάσκονται ανάλογα με τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, χωρίς να αποτελούν αντικείμενο εξεταστέας ύλης.
Ερωτήσεις – Προβλήματα
Όχι ερωτήσεις, και προβλήματα που αναφέρονται σε ύλη η οποία δεν διδάσκεται. Συγκεκριμένα όχι το πρόβλημα 7 στη σελίδα 35.


Κεφάλαιο 2:  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ
Προτείνεται να διατεθούν 14 – 16  διδακτικές ώρες
2.1 Η έννοια του συστήματος. Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις.
Να διδαχθεί.
2.2 Το φαινόμενο της κρούσης.
Να διδαχθεί.
2.3 Η έννοια της ορμής.
Να διδαχθεί.
2.4 Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής.
Να διδαχθεί.
2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής.
Να διδαχθεί.
2.6 Μεγέθη που δε διατηρούνται στην κρούση.
Να διδαχθεί.
2.7 Εφαρμογές της διατήρησης της ορμής.
Να διδαχθεί.

Κεφάλαιο 3:  ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
Προτείνεται να διατεθούν 12 - 14 διδακτικές ώρες
Εισαγωγικό Ένθετο. Να διδαχθεί. (Ώρες διδασκαλίας 1 – 2)
3.1 Ο Νόμος του Coulomb.
Να διδαχθεί.
Να μη διδαχθεί το παράδειγμα 2 (Σελ. 80).
Παρατηρήσεις
Η εννοιολογική κατανόηση και φορμαλιστική προσέγγιση του περιεχομένου της ενότητας μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς τη διδασκαλία του παραδείγματος 2, η οποία αφαιρεί χρόνο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πιο παραγωγικά.
3.2 Ηλεκτρικό πεδίο.
Να διδαχθεί.
Να μη διδαχθεί το Παράδειγμα 4 (Σελ. 85).
Παρατηρήσεις
Η εννοιολογική κατανόηση και φορμαλιστική προσέγγιση του περιεχομένου της ενότητας μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς τη διδασκαλία του παραδείγματος 4, η οποία αφαιρεί χρόνο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πιο παραγωγικά.
3.3 Ηλεκτρική δυναμική ενέργεια.
Να μη διδαχθεί.
Το επίπεδο παρουσίασης της έννοιας, στο πλαίσιο της Φυσικής Γενικής Παιδείας, είναι υψηλό.
3.4 Δυναμικό – διαφορά δυναμικού.
Να διδαχθεί.
Να μη διδαχθούν:
·                οι «Παρατηρήσεις»
·                το παράδειγμα 7 (Σελ. 95).
Παρατηρήσεις
Να ορισθεί αξιωματικά η δυναμική ενέργεια διότι προτείνεται να μη διδαχθεί η ενότητα 3.3. Nα συσχετισθεί με τη δυναμική ενέργεια στο βαρυτικό πεδίο.
Υποβαθμίζεται η διδασκαλία των εννοιών ηλεκτρική δυναμική ενέργεια και ηλεκτρικό δυναμικό στη Φυσική Γενικής Παιδείας και αναβαθμίζεται η διδασκαλία τους στη Φυσική Κατεύθυνσης.
3.5 Πυκνωτές.
Να διδαχθεί.
Να μη διδαχθούν
·                η εξάρτηση της χωρητικότητας του επίπεδου πυκνωτή από τα χαρακτηριστικά του,
·                η υποενότητα «Τύποι πυκνωτών» και η «Μηχανή Wimshurst».
Παρατηρήσεις
Δεν προσφέρει σημαντικά στην εννοιολογική κατανόηση και αφαιρεί χρόνο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο παραγωγικά.
Οι τύποι πυκνωτών και η μηχανή Wimshurst να παρουσιαστούν σε πειράματα επίδειξης και στο εργαστήριο.
Σ' αυτή την ενότητα μάθαμε.
Να διδαχθεί προσαρμοσμένη στη νέα διδακτέα ύλη.
Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων – Λυμένα προβλήματα. 
Τα παραδείγματα να περιοριστούν σε αυτά με 2 φορτία. Να μη διδαχθούν τα λυμένα προβλήματα 3 και 4.
Ερωτήσεις – Δραστηριότητες (σελ 111) – Προβλήματα (σελ 119)
Όχι ερωτήσεις, και προβλήματα που αναφέρονται σε ύλη η οποία δεν διδάσκεται. Συγκεκριμένα να μη διδαχτούν:
·                ερωτήσεις, και προβλήματα:
α) με περισσότερα από 2 φορτία,
β) κίνησης φορτίων,
γ) ισορροπίας φορτίων με δυνάμεις στο επίπεδο.
·                τα προβλήματα 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 44 στις σελίδες 119 – 124.
Παρατηρήσεις
Προτείνεται η αφαίρεσή τους για να μην αφιερωθεί δυσανάλογα πολύς χρόνος στην ενασχόληση με ερωτήσεις και προβλήματα τα οποία δεν προσφέρουν σημαντικά στην κατανόηση των εννοιών.
Επισήμανση:
Να γίνει διόρθωση στην εκφώνηση της ερώτησης 12 «…του κειμένου με μία ή περισσότερες λέξεις».
Ένθετα: σελ 125 – 127 
Τα ένθετα επιλέγονται ανάλογα με τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.
Εργαστηριακή δραστηριότητα
Δεν προτείνεται.

Κεφάλαιο 4:  ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
Προτείνεται να διατεθούν 12 - 14 διδακτικές ώρες
4.1 Μαγνητικό πεδίο.
Να διδαχθεί.
4.2 Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών.
Να διδαχθεί.
4.3 Ηλεκτρομαγνητική δύναμη.
Να διδαχθεί.
Να μη διδαχθούν οι υποενότητες:
·                Δύναμη μεταξύ παραλλήλων ρευματοφόρων αγωγών, σελ. 145
·                Ορισμός θεμελιώδους μονάδας Ampere στο διεθνές σύστημα, σελ. 146
·                το παράδειγμα 5, σελ. 147.
4.4 Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο.
Να διδαχθεί
4.5 Εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων.
Να μη διδαχθεί.
4.6 Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή.
Να διδαχθεί.
Να μη διδαχθούν οι υποενότητες:
·                δ) Επαγωγικό ρεύμα
·                Κανόνας του Lenz
·                Υπολογισμός επαγωγικού ρεύματος.
·                Νόμος Neumann.
·                Όπως και το παράδειγμα 8 σελ 164.
Παρατήρηση
Στο πλαίσιο της Φυσικής Γενικής Παιδείας, το επίπεδο παρουσίασης του περιεχομένου σε αυτές τις υποενότητες, είναι υψηλό. Υποβαθμίζεται η διδασκαλία τους στη Φυσική Γενικής Παιδείας και αντίστοιχα αναβαθμίζεται στη Φυσική Κατεύθυνσης.
Σ' αυτή την ενότητα μάθαμε. Σελ 165
Να διδαχθεί προσαρμοσμένη στη νέα διδακτέα ύλη.
Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων - Λυμένα προβλήματα, σελ 167 - 171
Να μη διδαχθούν τα λυμένα προβλήματα 1,2,3 σελ. 169 – 171.
Ερωτήσεις – Δραστηριότητες. σελ 172-180
Όχι ερωτήσεις και δραστηριότητες από ύλη που έχει αφαιρεθεί.
Προβλήματα. σελ 181-194
Όχι τα προβλήματα 20, 28, 32, 33, 35, 36 – 41, 47, 50, 51 και 52 – 60 και γενικά τα προβλήματα από ύλη που έχει αφαιρεθεί.
Ένθετα:
·                Η ζώνη ακτινοβολίας της γης.
·                Το μαγνητικό πεδίο της γης.
·                Ο ιπτάμενος βάτραχος.
Τα ένθετα επιλέγονται ανάλογα με τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.
Εργαστηριακή δραστηριότητα
Δεν προτείνεται.

Κεφάλαιο 5:  ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ  ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
Προτείνεται να διατεθούν 2 – 3 διδακτικές ώρες
Να μη διδαχθούν ως μάθημα οι παράγραφοι:
·                5.1 Περιοδικά φαινόμενα.
·                5.2 Γραμμική αρμονική ταλάντωση με ιδανικό ελατήριο.
·                5.3 Απλό εκκρεμές.
Να διδαχθούν μόνο οι απαραίτητες έννοιες για την πραγματοποίηση της εργαστηριακής άσκησης.
Επίσης οι ενότητες:
·                Σ' αυτή την ενότητα μάθαμε.
·                Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων - Λυμένα προβλήματα.
·                Ερωτήσεις-Δραστηριότητες.
·                Προβλήματα.
να μη διδαχθούν αφού αναφέρονται σε ύλη η οποία προτείνεται να μη διδαχθεί.

Εργαστηριακή δραστηριότητα
Προσδιορισμός της έντασης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς.

Σύνολο προτεινόμενων διδακτικών ωρών 47 – 56